Languages

Bestuur

Structuur en comités

Rol van de Raad van Bestuur

De Raad van Cofinimmo bestaat uit 12 Bestuurders waarvan 9 niet-uitvoerende en 3 uitvoerende (leden van het Uitvoerend Comité). Alle niet-uitvoerende Bestuurders zijn onafhankelijk (zoals bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen).

De Raad vergadert minstens 8 maal per jaar.

Taken:

 • De strategische richtlijnen van de vennootschap vastleggen
 • Toezien op de kwaliteit van het management en het nakomen van het gekozen beleid
 • Onderzoeken van de kwaliteit van de informative aan investeerders en het publiek
 • Erop toezien dat alle Bestuurders op een onafhankelijke manier handelen
 • Behandelen van alle onderwerpen die onder zijn wettelijke bevoegdheid vallen ( beleid en budget, halfjaarlijkse en kwartaalrekeningen, toegestaan kapitaal, fusie- en splitsingverslagen, organisatie en benoemingen inbegrepen)

Rol van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité wordt voorgezeten door de Afgevaardigde Bestuurder die wordt bijgestaan door 3 Bestuurders-Directeurs. Elk lid van het comité is verantwoordelijk voor een specifiek domein. Het comité vergadert wekelijks en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Taken:

 • Het vennootschapsbeleid aan de Raad van Bestuur voorstellen
 • Dit beleid uitvoeren, met inbegrip van de beslissingen om gebouwen of aandelen van vastgoedvennootschappen te kopen of te verkopen
 • Het dagdagelijks bestuur van de vennootschap verzorgen en er verslag over uitbrengen bij de Raad van bestuur

Rol van het Auditcomité

Het Auditcomité bestaat uit 3 Bestuurders, elk onafhankelijk zoals bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Taken:

 • Opvolgen van het proces van financiële informatieverzameling
 • Opvolgen van de doeltreffendheid van de interne controle en risicobeheersystemen
 • Opvolgen van de interne audit en zijn doeltreffendheid
 • Opvolgen van de wettelijke controle van de jaar- en geconsolideerde rekeningen, met inbegrip van de vragen en aanbevelingen van de commissaris belast met de controle van de geconsolideerde rekeningen
 • Onderzoeken en opvolgen van de onafhankelijkheid van de commissaris belast met de controle van de geconsolideerde rekeningen, meer in het bijzonder wat betreft het verlenen van bijkomende diensten aan de vennootschap

Externe Audit

 • De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelde Deloitte Bedrijfsrevisoren erkend door de FSMA en vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, Commissaris, aan om de externe controle van de bedrijvigheid van Cofinimmo uit te voeren. Het is zijn taak om de jaarrekeningen te certificeren en de halfjaarrekeningen te herzien, zoals voor iedere naamloze vennootschap.
 • Cofinimmo is een GVV – een Gereglementeerde Vastgoedvennootschap. De commissaris stelt bijgevolg een speciaal rapport op verzoek van de FSMA op.

Rol van het Comité van benoemingen, bezoldigingen en corporate governance

Het Comité van benoemingen, bezoldigingen en corporate governance bestaat uit 4 Bestuurders, elk onafhankelijk zoals bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Taken:

 • Aanbevelingen inzake de samenstelling van de Raad van bestuur en zijn comités formuleren en de onafhankelijkheid van zijn leden bekrachtigen
 • Bijstand verlenen bij de selectie, de beoordeling en de aanstelling van de leden van de Raad van bestuur of van het Uitvoerend Comité
 • Bijstand verlenen bij het bepalen van de vergoeding van de leden van de Raad van bestuur of van het Uitvoerend Comité
 • Een bezoldigingsverslag opstellen
 • Een analyse uitvoeren en aanbevelingen voorbereiden aangaande alle onderwerpen die verband houden met deugdelijk bestuur