Languages

Wie zijn wij?

Carrière

Medewerkers op 31.12.2017

Op 31.12.2017 stelde Cofinimmo 133 personen tewerk (gemiddelde leeftijd 41 jaar), waarvan 48 % een universitair en 35 % een post-universitair diploma bezitten. Zowat 57 % van de medewerkers staat in voor het klanten- en portefeuillebeheer. De overige personeelsleden hebben een ondersteunende functie. Het personeel bestaat uit 64 % vrouwen en 36 % mannen.

Onze waarden

Cofinimmo besteedt bijzondere aandacht aan de bedrijfswaarden die de leidraad in de dagelijke werking van de teams vormen. Creativiteit is het resultaat van een brainstorming en invraagstellingsproces op alle niveaus van de organisatie. Succes hangt meer bepaald af van de nauwkeurigheid van de ondernomen acties en de kwaliteitseisen van alle realisaties. Bij Cofinimmo werken, betekent samen een concrete bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen die zich stellen.

Creativiteit

Zelf-discipline

Teamgeest

Klant-gerichtheid

Verantwoor-delijkheid

Ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap

Als belangrijke marktspeler in de vastgoedsector, wenst Cofinimmo zich tegenover haar fysieke omgeving en de gemeenschappen waarbinnen zij actief is als een verantwoordelijke onderneming met burgerzin te gedragen. Zij streeft ernaar de minimale of wettelijke verplichtingen te overtreffen.

Alle medewerkers van Cofinimmo engageren zich om de leef- en werkomgevingen te verbeteren, de ecologische voetprint te verminderen, duurzaam te bouwen en de ruimtebenutting te optimaliseren.

Onze prijzen

Het Investor in People (IiP) label legt de nadruk op de onontbeerlijke ontwikkeling van kennis. Het Human Resources departement werkt samen met het ‘line management’ en de medewerkers om een individueel ontplooiingsplan uit te werken. In 2018 heeft Cofinimmo het ‘Gold’ niveau van het IiP label bereikt.

 

Most innovative legal department Best Belgian Employer Investor in People Pension Ambassador Award

Onze toegevoegde waarden

Cofinimmo wenst diverse assen die essentieel zijn voor de motivatie en het engagement van haar werknemers verder te verbeteren: transparante en proactieve communicatie, evaluatie, feedback- en rewarding processen, individuele en teamcoaching, opleidingscultuur, evenwicht privé-beroepsleven, betrouwbaarheid.

Chantal Cabuy

Chantal Cabuy

Head of HR & internal communication

+ 32 2 373 00 00
info@cofinimmo.be
Woluwedal 58 | 1200 Brussel | België