Languages

Aandeelhoudersinformatie

Documentatie van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van COFINIMMO zal op 16 december 2020 beslissen over de goedkeuring van de fusie van de vennootschap BOLIVAR PROPERTIES in het kader van de procedure voor met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen zoals voorzien in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

Deze fusie maakt deel uit van een vereenvoudiging van de structuur van de groep, aangezien BOLIVAR PROPERTIES een vennootschap is waarvan alle aandelen in handen zijn van COFINIMMO en die geen vastgoedactiva meer bezit. In toepassing van de vereenvoudigde procedure waarin het WVV voorziet, zal COFINIMMO, als overnemende vennootschap, na deze fusie geen aandelen uitgeven en zal de aandeelhoudersstructuur dus niet worden gewijzigd.

 

In het kader van deze procedure, moet een kopie van het fusievoorstel worden meegedeeld aan de houders van aandelen op naam ten laatste één maand voor de inwerkingtreding van de fusie, overeenkomstig artikel 2:32 van het WVV, en moet elke aandeelhouder de gelegenheid krijgen om, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV, één maand voor de inwerkingtreding van de fusie kennis te nemen van de documenten die hierna worden uiteengezet, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV:

het fusievoorstel

 

BOLIVAR PROPERTIES - COFINIMMO - fusievoorstel NL

de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is en de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren

BOLIVAR PROPERTIES - BNB 2019 FR
BOLIVAR PROPERTIES - BNB 2018 FR
BOLIVAR PROPERTIES - BNB 2017 FR
COFINIMMO - BNB 2019 NL
COFINIMMO - BNB 2018 NL
COFINIMMO - BNB 2017 NL

de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en het halfjaarlijks financieel verslag bedoeld in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

BOLIVAR PROPERTIES - état comptable 30.09.2020 FR
COFINIMMO - Halfjaarlijks Financieel Verslag 30.06.2020 NL

Overeenkomstig artikel 12:51 §6 van het WVV hebben één of meer aandeelhouders van COFINIMMO die 5% van de uitgegeven aandelen bezitten toch het recht om een algemene vergadering van COFINIMMO te laten bijeenroepen om te beslissen over de voorgestelde fusie.